پیشفروش واحد مسکونی در درگز

۱۲ تیر ۱۳۹۳ مجتمع مسکونی درگز

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی وابسته به سازمان اوقاف، متولی توسعه و عمران موقوفات جهت انجام هرچه بهتر نیات واقفین محترم می باشد. این موسسه در نظر دارد بزودی تعداد معدودی از واحدهای مسکونی پروژه ۲۰ واحدی موقوفه عاکفی نژاد مقدم را در بهترین موقعیت جغرافیایی شهرستان درگز از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل و اسناد و مدارک پیوست پیش فروش نماید.

مشخصات عمومی پروژه:

موقعیت: شهرستان درگز – بلوار امام خمینی (ره) – مقابل مسجد صاحب الزمان – کوچه شهید اصلی نژاد

نوع سازه: اسکلت فلزی با دیوار هبلکس (عایق) با پنجره UPVC با شیشه دوجداره، دارای پارکینگ و آسانسور و محوطه و فضای سبز

نوع مالکیت: عرصه اوقافی متعلق به موقوفه عاکفی نژاد مقدم

Dargaz1


متراژ عرصه
: ۶۵۰ مترمربع  متراژ اعیان: ۱۶۱۳/۶ مترمربع در ۵ طبقه جمعا ۲۰ واحد مسکونی

درصد پیشرفت فیزیکی: ۶۰%

موضوع مزایده: عرضه یازده واحد مسکونی از مجتمع ۲۰ واحدی به شرح جدول زیر

کد واحد نقشه کاربری مترمربع مفید (حدود) طبقه موقعیت جغرافیایی
۱A نقشه مسکونی ۸۸/۲۰ اول شمالی
۱B نقشه مسکونی ۸۹/۶۰ اول شمالی
۱C نقشه مسکونی ۸۳/۵۰ اول جنوبی
۱D نقشه مسکونی ۵۵/۵۰ اول جنوبی
۱E نقشه مسکونی ۸۶/۶۰ اول جنوبی
۲B نقشه مسکونی ۵۵/۵۰ دوم جنوبی
۴A نقشه مسکونی ۸۸/۲۰ چهارم شمالی
۴B نقشه مسکونی ۸۹/۶۰ چهارم شمالی
۴C نقشه مسکونی ۸۳/۵۰ چهارم جنوبی
۴D نقشه مسکونی ۵۵/۵۰ چهارم جنوبی
۴E نقشه مسکونی ۸۶/۶۰ چهارم جنوبی

شرایط ویژه:

الف) ۴۰ درصد مبلغ ثمن معامله به هنگام عقد قرارداد بصورت نقدی دریافت خواهد شد

ب) الباقی ثمن معامله طی سه قسط (هر دو ماه یک چک) دریافت خواهد شد

ج) خریدار می تواند شخص دیگری جهت جایگزین خود برای تنظیم سند معرفی نماید که با قبول تمامی شرایط قرارداد، سند بنام شخص معرفی شده تنظیم خواهد شد.

تذکرات مهم:

۱٫ متقاضی محترم لطفا مبلغ ذکر شده بابت تضمین شرکت در مزایده (به ازای هر واحد) به حساب جاری جام ۱۷۰۴۵۷۸۵/۱۳ بانک ملت گلستان مشهد به نام بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی واریز و رسید آنرا داخل پاکت پیشنهاد قیمت گذاشته و در زمان مقرر تحویل نمایید.

۲٫ قیمت پیشنهادی برای یک یا چند واحد در قسمت قیمت پیشنهادی درج و حتما با تمام حروف به ریال نوشته شود.

۳٫ موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در خراسان رضوی (پیش فروشنده ) در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است

۴٫ تضمین شرکت در مزایده برندگان اول و دوم در صورتیکه پس از برنده شدن ظرف مدت ۱۰ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع پیش فروشنده ضبط خواهد شد.

۵٫ پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و بدون سپرده و یا با سپرده کمتر باشد و یا با بعد از انقضای مدت مقرر ارائه گردد، فاقد اعتبار و باطل می باشد و در مزایده شرکت داده نمی شود.

۶٫ مبلغ تضمین شرکت در مزایده افراد برنده نشده ظرف ۱۰ روز پس از بازگشایی پاکتها به متقاضیان محترم مسترد خواهد شد.

۷٫ متقاضیان محترم می توانند در مدت برگزاری مزایده از ساعت ۱۴ تا ۱۸ از واحدهای مورد نظر بازدید نمایند.

۸٫ زمان تحویل واحدها شش ماه پس از انعقاد قرارداد خواهد بود. ضمنا در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا ایجاد موانع اجرایی این مدت مجاز شمرده شده و به مدت زمان تحویل واحد اضافه خواهد شد.

۹٫ الباقی واحدهای پروژه متعلق به موقوفه می باشد.

تلفن تماس با اداره اوقاف شهرستان درگز: ۴۵۱۲۲۴۴۰ (۰۵۱)

برچسب ها:
دیدگاه ها مسدود است.