بایگانی

بایگانی بهمن

مناقصه جهت احداث پمپ بنزین

۲ بهمن ۱۳۹۶ مشارکت در ساخت دیدگاه ها مسدود است

موسسه اجرائی بنیاد توسعه وعمران موقوفات خراسان رضوی ( بطور اختصار بنیاد ) در نظر دارد پروژه پمپ بنزین و خدمات جانبی بر روی زمین موقوفه به آدرس نیشابور- حاشیه غربی بلوار سروستان را بشرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و جذب سرمایه گذار احداث نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ به نشانی مشهد – بلوار قاضی طباطبائی قاضی طباطبائی ۵/۱ پلاک ۱ مراجعه نمایند . تلفن ۳۷۲۳۸۱۷۱-۰۵۱ و کانال ما در تلگرام آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد . ضمنا تحویل مدارک در مدت یاد شده به آدرس مذکور و اخذ رسید از دبیرخانه ( دفتر ) این موسسه انجام خواهد شد .

توضیحات :

۱-گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ ( روز بعد از آخرین مهلت ) در محل فوق الذکر با حضور اعضا کمیسیون معاملات موسسه صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده انها یا ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها بلا مانع است .

۲-برای شرکت در مناقصه، ارائه فیش واریز نقدی هشتصد میلیون ریال (هشتاد میلیون تومان)به حساب شماره ۱۷۰۴۵۷۸۵/۱۳ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه مشهد بنام بنیاد توسعه وعمران موقوفات .

۳-به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهاد های فاقد فیش واریزی ، دارای فیش مخدوش ، واریزی کمتر از میزان مقرر و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴-موسسه بنیاد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

۵-پرداخت نقدی ( تضمین شرکت در مناقصه ) افراد برنده نشده ظرف مدت ۳۰ روز کاری مسترد می شود .

۶- کلیه هزینه های آگهی و برگزاری مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۷ – پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت انجام مناقصه ، کمیسیون معاملات با مشخص شدن نفرات اول و دوم ، نتیجه مناقصه را ضمن نصب در تابلو اعلانات و سایت موسسه ، به برنده مناقصه به آدرس مندرج دربرگ پیشنهاد درصد مشارکت نیز ارسال گردد .


نمونه قرار داد مشارکت جهت عقد قرارداد