بایگانی

بایگانی آذر

بازدید از پروژه مسکن مهر بیرجند

۲۰ آذر ۱۳۹۲ مسکن مهر بیرجند دیدگاه ها مسدود است

در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۷ مدیر محترم موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران خراسان رضوی از پروژه ۹۰۰ واحدی مسکن مهر استان خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند بازدید و در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفتند و امورات پروژه را با مسئولین ذیربط محلی پیگیری نمودند. با توجه به اینکه ۴۵۰ واحد از ۹۰۰ واحد در مرحله ۴۵% پیشرفت قرار دارد، از مسئولین محترم مسکن محترم مسکن مهر استان خراسان جنوبی در خواست گردید که جهت کمک و تسریع در انجام پروژه، آورده متقاضی به پروژه تزریق گردد.

b1 b2