بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘مجتمع مسکونی درگز’

پیشفروش واحد مسکونی در درگز

۱۲ تیر ۱۳۹۳ مجتمع مسکونی درگز دیدگاه ها مسدود است

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی وابسته به سازمان اوقاف، متولی توسعه و عمران موقوفات جهت انجام هرچه بهتر نیات واقفین محترم می باشد. این موسسه در نظر دارد بزودی تعداد معدودی از واحدهای مسکونی پروژه ۲۰ واحدی موقوفه عاکفی نژاد مقدم را در بهترین موقعیت جغرافیایی شهرستان درگز از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل و اسناد و مدارک پیوست پیش فروش نماید. ادامه ی نوشته